Условия и Правила2018-01-11T14:13:27+00:00

Условия и Правила за използване на  graboman.com

Страницата е редактирана последно на дата 2018.01.11

1. ДЕФИНИЦИИ
Моля, прочетете ВНИМАТЕЛНО тези условия и правила, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия и правила. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между клиенти на graboman.com и Онлайн Криейшънс ООД.

САЙТ/ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА/УЕБСАЙТ, www.graboman.com e собственост на Онлайн Криейшънс ООД и ще се нарича накратко ГРАБОМАН. Неговото съдържание има следните дефиниции:

– УСЛУГА – услуга за електронна търговия, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

– Потребител/ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефон и т.н.) или въз основа на споразумение между ГРАБОМАН и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

– ПРОФИЛ – комбинацията от имейл адрес, потребителско име и парола, която позволява само на един Потребител да има достъп до определени страници от сайта, чрез които се осъществява достъп до УСЛУГА.

– КЛИЕНТ – физическо лице, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, след създаването на профил.

– ДОКУМЕНТ – настоящите общи условия.

– ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика /ГРАБОМАН/ до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

– БЮЛЕТИН/БРОШУРА/ИЗВЕСТИЯ/СЪОБЩЕНИЯ – средствата за периодична информация основно електронни, за продуктите, услугите, включително и закупуване на ваучери (купони) и /или промоциите обявени от ГРАБОМАН за определен период, без никакви задължения от страна на ГРАБОМАН с предоставената информация.

– ПРЕВОД НА ПАРИ – събиране или възстановяване на суми получени от продажбата на продукт/услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони) от ГРАБОМАН за клиент, независимо от начина по който се доставя (метода на доставката).

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ (ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА) – www.graboman.com

2.1 Документът определя общите условия за ползване на УЕБСАЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ КЛИЕНТ, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между ГРАБОМАН и ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ

2.2 Използването, включително, но неограничавайки се до достъпa, посещението и разглеждането, СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА предполага, че Потребителя или Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия. Клиентът е длъжен да следва тези общи условия за ползване, които могат да бъдат обновени, променени и допълнени.

2.3 Достъпа до УСЛУГИТЕ се осъществява само и единствено чрез достъпа до сайта www.graboman.com.

2.3.1. КЛИЕНТЪТ, разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са” и това, че graboman.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2.3.2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. graboman.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2.4 Чрез използването на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА, Потребителя или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за за всички последствия, настъпили от това използване. Същият носи отговорност за за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на САЙТЪТ/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА/ ГРАБОМАН или която и да е трета страна, с която ГРАБОМАН има сключени договори договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5 В случай, в който Клиентът / Потребителя не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1 Съответният се отказва от: Достъпа до Услугата, други услуги предоставени от ГРАБОМАН чрез сайта, получаването на бюлетините, предупреждения и/или комуникациите от страна на ГРАБОМАН по какъвто и да е начин (електронен телефонен и др.)

2.5.2 ГРАБОМАН ще изтрие всички данни отнасящи се за съответния, от своята база данни, без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3 Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6 За да упражни правото, което е описано в Потребители 2.5, Потребителят / Клиентът може да се свърже с ГРАБОМАН или да използва интернет връзките, които е получил от ГРАБОМАН за тази цел.

2.7 Клиентът не може да отмени едностранно сключеното споразумение в полза на Документа, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към ГРАБОМАН.

2.8 В случай, в който Клиентът е заплатил дължими средства към ГРАБОМАН и оттегли съгласието за този Документ в периода на приемането на отделните поръчки, ГРАБОМАН ще анулира поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.9 Този сайт е адресиран само към Потребители и Клиенти, които са на не по-малко от 18 години, които са преминали през етапите на регистрация и които не са били отхвърлени от страна на ГРАБОМАН, без оглед на причината. Възможността за правенето на поръчки онлайн е налична само за лица, които пребивават в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил, лицето декларира че е запознат и отговаря на горе посочените условия.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1 Цялото съдържание, както е уточнено в увода, включително, но не само, статични и динамични изображения, текстове и/или мултимедийни съдържания показани в сайта, са собственост на ГРАБОМАН или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което ГРАБОМАН притежава разрешение за ползване.

3.2 Потребителя или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този ГРАБОМАН, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън ГРАБОМАН, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на ГРАБОМАН.

3.3 Всяко съдържание до което Потребителя или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между ГРАБОМАН и съответния или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на ГРАБОМАН към въпросното съдържание за използването му.

3.4 Потребителя или Клиентът може да копира, изпраща и /или да използва съдържанието само с лични или нетърговски цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5 В случай, че ГРАБОМАН даде на Потребител или Клиент правото да ползва Съдържание, съгласно отделно споразумение, до което Потребителя / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от ГРАБОМАН на дадения Потребители, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6 Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребител или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобити чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява възникване на договорно задължение от страна на ГРАБОМАН и/или на служителя или сътрудника ГРАБОМАН, чрез който се е осъществило изпращането на съдържание, в случай в който съответното съществува

3.7 Забранено е каквото и да е използване на Съдържанието за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

3.8 Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

3.9 ГРАБОМАН си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между ГРАБОМАН и лицето публикуващо информацията.

3.10 При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ГРАБОМАН не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката

3.11 Всички предлагани от ГРАБОМАН стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на ГРАБОМАН и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

4. КОНТАКТ

4.1 ГРАБОМАН показва в сайта пълните и точни данни за идентифициране и връзка с Клиента или Потребителя.

4.2 Чрез използване на формата за контакт, предоставена в сайта, Потребителя или Клиентът позволява на ГРАБОМАН да се свърже с него по какъвто и да е достъпен начин, включително и по електронен път.

4.3. Предвид ползването на Сайта graboman.com, всеки Потребители или Клиент се съгласява:

4.3.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

4.3.2. да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

4.4. В случай, че Потребители или Клиент предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, graboman.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4.5. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, graboman.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

4.6 Частичното или цялостно попълване на формата за контакт и изпращането й не представлява по никакъв начин задължение от страна на ГРАБОМАН да осъществи обратна връзка с Клиентът или Потребителя.

4.7 Достъпът до сайта, използването на представената информация, посещаването на неговите страници или изпращането на имейли или известия адресирани до ГРАБОМАН се осъществява по електронен, телефонен или какъвто и да е друг достъпен начин за комуникиране между Потребителя или Клиентът с ГРАБОМАН, като се има в предвид, че съответното лице се съгласява да получава известия от страна на ГРАБОМАН по електронен и/или по телефон, включително и комуникирането чрез имейл или чрез обявите (рекламите) в сайта.

4.8 ГРАБОМАН си запазва правото да не отговаря на всички искания от различно естество, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. БЮЛЕТИНИ ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1 В момента, в който Потребителя или Клиентът си създаде профил в сайта, приемайки Общите условия (Документа) той има право да изразява или не съгласие за получаване на бюлетини и / или известия от страна на ГРАБОМАН.

5.2 Данните взети от Потребители или Клиент с цел изпращане на бюлетините и /или известия, ще бъде използвана от ГРАБОМАН в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3 Отказът от получаване на бюлетини и/или известия от Потребителя или Клиентът може да бъде направен по всяко време:

5.3.1 Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Бюлетин и/или Известие.

5.3.2 Чрез отказ от получаване на бюлетини и /или известия и използването на страници в зоните с ограничен достъп в специалната част на Профила.

5.3.3 Чрез свързване с ГРАБОМАН, според данните за контакт, и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4 Отказът от получаване на бюлетини и/или известия не означава, че Клиентът или Потребителя отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5 ГРАБОМАН си запазва правото да избира лицата, до които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да премахне от своята база данни Потребители или Клиент, който преди това е изразил съгласието си да получава бюлетини и / или известия, без всякакви бъдещи ангажименти от ГРАБОМАН или предварително предупреждение.

5.6 ГРАБОМАН не включва в бюлетините / или известията, изпратени до Потребители или Клиент, други рекламни материали под формата на съдържание, която да я свързва с трето лице, което не е в партнйорски отношения с ГРАБОМАН, в момента на изпращането на бюлетина и /или известието.

5.7 С приемане на този Документ, всеки Потребители или Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ГРАБОМАН, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от ГРАБОМАН.

5.8. Информация за контактите на отделен Потребители или Клиент ще бъде използвана от ГРАБОМАН в рамките, поставени от политиката на поверителност. ГРАБОМАН си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребители или Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ГРАБОМАН и без допълнително известие.

5.9. Всеки Потребители или Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ГРАБОМАН за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък) на телефон 0897 891 765.

6. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1.1. ГРАБОМАН събира лични данни от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента за следните цели:

Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);

Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);

Осигуряване на достъп до услуги;

Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;

Контактуване с Потребители или Клиент с неговото доброволно съгласие;

Обслужване на клиенти;

Статистически цели.

6.1.2. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на graboman.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

6.1.3. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от graboman.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на graboman.com.

6.2. ГРАБОМАН може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ГРАБОМАН за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Потребителиовете или със статистически цели. Изключение правят случаите, в които Потребителя / Клиентът нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ГРАБОМАН и / или на трети лица с които ГРАБОМАН има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3 Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4 За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Потребителя се свързва с ГРАБОМАН посредством възможностите за контакт, описани на сайта по това време.

6.5 Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Потребителя има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6 Политиката на поверителност на ГРАБОМАН се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Потребителя само на сайта. ГРАБОМАН не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7 ГРАБОМАН се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че ГРАБОМАН може да предостави данни, съдържащи лична информация на Потребители или Клиент с оглед изпълнение на упоменатите цели (напр. извършване на доставка от куриер и др. подобни).

6.8 Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от компетентните органи в случаите, предвидени в действащата нормативна уредба към датата на събитието.

6.9 ГРАБОМАН гарантира, че личните данни на Клиента, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10 ГРАБОМАН не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7. ПОЛИТИКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН

7.1 ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА И СИГУРНОСТ

7.1.1 Достъп до Услугата има всеки Потребителя, който е създал профил в сайта.

7.1.2 За да се осигури достъп до услугата, клиентът трябва да се съгласи с общите условия.

7.1.3 ГРАБОМАН си запазва правото да ограничи достъпа на някои клиенти, също така и да изтрие техните регистрации в случай, че сметне отношението на регистрирания за некоректно и застрашително за ГРАБОМАН. Това право може да бъде упражнено по всяко време и не изисква информирането на Клиента.

7.1.4 Всеки Потребители може да има само една регистрация. Забранява се използването на една регистрация от няколко потребителя.

7.1.5 В случай, че се установи използването на регистрацията от повече потребители, ГРАБОМАН си запазва правото на закриване или прекратяване на достъпа на клиента до съдържанието или предложените услуги.

7.1.6 Всеки Потребителя/КЛИЕНТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

7.1.7 Всеки Потребителя/КЛИЕНТ се съгласява да уведоми незабавно ГРАБОМАН за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

7.1.8 В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, graboman.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо линк за смяна на паролата.

7.1.9 graboman.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

7.2 ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

7.2.1. ГРАБОМАН може да публикува в сайта информации за продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които ГРАБОМАН има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

7.2.2. Закупените продукти и/или услуги чрез Приложението са предназначени само и единствено за личното ползване на Клиента.

7.2.3. ГРАБОМАН има право да ограничава размера на покупки за някои продукти или услуги фигуриращи в сайта, на едни или повече Клиенти.

7.2.4. Всички тарифи се отнасят към представените продукти или услуги и са в лева с включен ДДС. Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели.

7.2.5. Цената публикувана в сайта, зачеркната с една линия е цената препоръчана от производителя за магазини, търговски центрове или всякакъв друг вид търговски помещения, в които не се правят намаления. Посочените цени са само информативни и нямат юридическа сила.

7.2.6. Фактурирането на закупените продукти се прави само в лева, използвайки информацията предоставени от Клиента в попълнения формуляр. Клиентът получава електронно копие на фактурата за направените покупки. При желание от страна на Клента за фактура на хартиен носител, Клиентът трябва да уведоми изрично ГРАБОМАН чрез имейл. ГРАБОМАН не отговаря за коректността на информацията предоставена с цел фактуриране от Клиента.

7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за ГРАБОМАН, а са само начин на представяне.

7.2.8. При посочените изображенията на продуктите и/или услугите предоставени от ГРАБОМАН съответния си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и т.н.), които може да не бъдат включени в цената на продукта, от където следва, че няма да бъдат доставени при заплащането на поръчаните продукти.

7.3 ПОРЪЧКА ОНЛАЙН

7.3.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил.

7.3.2. При правенето на поръчка, Клиентът потвърждава, че предоставената от него информация, необходима за процеса на закупуване, е вярна, актуална и коректна в момента на извършване на поръчката, наричана още и извършена поръчка.

7.3.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът потвърждава, че ГРАБОМАН може да се свърже с него, по всеки възможен начин/ договорен с ГРАБОМАН (по телефон или имейл), във връзка със следните ситуации:

7.3.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента;

7.3.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка;

7.3.3.3 Потвърждение на стойността на закупения ваучер (купон);

7.3.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ ваучерите (купоните).

7.3.4. ГРАБОМАН може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.3.4.1. информацията, предоставена от Клиента относно доставката (адрес, данни за контакт), в сайта е непълна или невярна;

7.3.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на ГРАБОМАН и / или на неговите партньори;

7.3.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

7.3.5 След като Клиентът потвърди сумата на поръчката и ГРАБОМАН информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

7.3.6 Когато ГРАБОМАН не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която ГРАБОМАН е следвало да изпълни задължението си по договора.

7.3.7 В случай, че Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

7.4 ДОГОВОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.4.1. ГРАБОМАН ще приложи в пратката всички необходими документи, които да докажат закупуването на продуктите/ услугите от Клиента.

7.4.2. ГРАБОМАН ще улесни информирането на Клиента относно състоянието на поръчката

7.5 ДОСТАВКА

7.5.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените ваучери (купони), посредством избрана от ГРАБОМАН компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от ГРАБОМАН.

7.5.2. Времето за доставка до България за продукти в наличност в склада ни в България обикновно е средно от 1 до 5 работни дни. Времето за доставка до България за продукти НЕ в наличност в склада ни в България обикновно е средно от 5 до 15 работни дни, без да надвишава 30 работни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, ГРАБОМАН се задължава да информира Клиента за това. В случай, че Клиентът откаже поръчката, или плащането е било извършено преди доставката, сумата ще бъде изплатена и възстановена в пълно съответствие със закона, в рамките на 30 дни след считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и неизвършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

7.6 КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ

7.6.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Потребители няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от ГРАБОМАН е същата, която предлагат доставчиците на ГРАБОМАН.

7.6.1.1 Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран от ГРАБОМАН сервиз;

в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

7.6.1.2 Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

7.6.1.3 Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на ГРАБОМАН по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

7.6.2. ГРАБОМАН не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от сайта. В случай, че ГРАБОМАН не може да изпълни договора, поради липсата на продукта, ще уведоми клиента в деня, в който ГРАБОМАН се запознае със случая. Ако продуктът вече е бил заплатен от Клиента, стойността на продукта ще бъде възстановена от ГРАБОМАН в 30-дневен срок, с изключение на случаите, в които страните се договорят по друг начин. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и неизвършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

7.6.3. При евентуално възстановяване на сумата съгласно чл 7.6.2 ГРАБОМАН следва да информира Клиента по имейл и/или по телефона, като клиентът следва да се съгласи с периода, който следва да не бъде по-голям от първоначално планирания. В случай, че в новия период за доставка продуктът все още не е наличен, Клиентът има право да прекрати договора, както и да отмени поръчката. Клиентът разполага с 3 работни дни от датата на информиране да изрази мнението си относно поръчания продукт. В случай, че ГРАБОМАН не получи отговор от Клиента или не успее да се свърже с Клиента чрез посочените данни за определения период, се счита за мълчаливо приемане за удължаване периода за доставка. При случаи, в които клиентът си изкаже мнението писмено относно прекратяване договора или отмяната на поръчката, ако продуктът е бил заплатен от съответния, ГРАБОМАН следва да върне заплатената сума съгласно чл. 7.6.2

7.7 ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

7.7.1. Клиентът има право да върне продуктите закупени на базата на договор, в следните ситуации:

7.7.1.1. Когато пратката е със сериозни щети, ГРАБОМАН съветва своите клиенти да откажат приемането на видимо увредените пратки при доставка от куриер, описвайки мотива за отказа на поръчката във формуляра на куриера;

7.7.1.2. Продуктите са били доставени/фактурирани грешно;

7.7.1.3. Продуктът има фабричен дефект;

7.7.1.4. Продуктите притежават характеристики, грешно поръчани от Клиента;

7.7.1.5. Клиентът има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка и без да посочва причина в период от 7 работни дни. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.

7.7.2 Клиентът се задължава да уведоми ГРАБОМАН за намерението си да върне закупените продукти, чрез всички средства за комуникация (електронна поща/факс и т.н.) в период до 7 работни дни от деня на получаване на продуктите и/или услугите.

7.7.3 Клиентът, който е уведомил ГРАБОМАН съгласно чл. 7.8.2 има задължението да върне закупените продукти в максимален период от 10 работни дни, в противен случай ГРАБОМАН приема искането за връщане недействително и непроизвеждащо никакво правно действие.

7.7.4 Клиентът на ГРАБОМАН не може да върне закупените продукти и/или да да претендира за компенсации/обезщетения в следните ситуации:

7.7.4.1. В случай на заместване на продукта с друг, с различни характеристики или от различен вид, с изключение на условията от чл. 7.8.1.4

7.7.4.2. В случай на искане за връщане на даден продукт предвидени по чл. 7.8.1 с дата на изпращане не по-голяма от 15 работни дни съгласно чл. 7.8.2, сметната от следващия работен ден от датата на спазения договор.

7.7.4.3. В случай, на връщане на продукт, съгласно причините споменати в чл.7.8.1 и върнатия продукт не е в състоянието, в което е бил изпратен (в оригинална опаковка с всички непокътнати етикети и документите, които го придружават)

7.7.4.4. ГРАБОМАН си запазва правото да не приема върнати продукти, които се увреждат бързо поради своето естество, като например чупливи предмети. Потребителите/Клиентите ще бъдат информирани на страницата на всеки продукт дали съответния може да се върне или не. Продуктите, които са в комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката за защита на продукта се смятат за част от него.

7.7.5 Срокът за изплащане в случай на възстановяване на сумата по закупен продукт е до 30 дни след потвърждаване на връщането на продукта. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. В случай, че поръчката е била извършена с метод на плащане „наложен платеж“, изплащането става само по банкова сметка, посочена от клиента. Сумите не се изплащат в брой или с наложен платеж.

7.7.6 В случай на смяна на продукта с друг съгласно 7.8.1.3, смяната следва да се извърши в условията и времето за нормална поръчка.

7.7.7 В случай, че Клиентът върне продукт, съгласно чл. 7.8.1.3 и ГРАБОМАН няма в наличност продукт за смяна, същия следва да предложи на Клиента стойността на продукта съгласно чл. 7.8.5

7.7.8 Стойността на допълнителните услуги, които включват, но не се ограничават до транспорта на продуктите, заплатен от Клиента, не се връща.

7.7.9 Във всички случаи, разходите по връщането на продукт/препращането му се поемат от Клиента, с изключение на случаите споменати в точки 7.8.1.1; 7.8.1.2; 7.8.1.3, както и при неспазването на точка 7.8.1, случай в който ГРАБОМАН поема транспорта. В случай на изпращане на непоръчани продукти съгласно т. 7.3, разходите по транспорта се поемат от страна на ГРАБОМАН.

7.8 АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ ВАУЧЕРИ

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 ГРАБОМАН не изисква от своите клиенти или потребители по никакъв начин на комуникация (имейл/телефон/смс и т.н.) конфиденциална информация или лични пароли.

8.2 Клиентът/ Потребителя поема цялата отговорност за разпространяването на лична информации към други лица.

8.3 ГРАБОМАН не носи отговорност в случаите, в които някой Потребител/Клиент е засегнат по какъвто и да било начин от друго лице, което твърди, че е е/представлява ГРАБОМАН.

8.4 Клиентът или Потребителя се задължава да информира ГРАБОМАН при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.5 ГРАБОМАН не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

8.6 Съобщенията изпращани по електронен път от ГРАБОМАН (напр. имейл) съдържат идентификационната информация на подателя както и линк към него, с дата на представяне на съдържанието.

8.7 Следните цели ще бъдат разглеждани като опит за манипулиране на сайта/профила/или ГРАБОМАН. ГРАБОМАН си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу тези, които се опитват да постигнат съответните цели:

8.7.1. Достъп до данните от какъвто и да било вид на Потребител/Клиент използвайки профил или какъвто и да било начин за проникване.

8.7.2. Промяна на съдържанието на сайта или каквато и да било кореспонденция изпратена от името на ГРАБОМАН към Клиент/Потребител

8.7.3. Повлияване върху функционирането на сървъра/ите на сайта

8.7.4. Достъп или разкриване на трето лице, което няма юридически правомощия до съдържанието изпратено от ГРАБОМАН, по какъвто и да било начин, към Потребител/Клиент когато той не е законен собственик на съдържанието.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1 ГРАБОМАН не носи отговорност по никакъв начин за Потребител/Клиент, който използва сайтът и неговото съдържание, по начин различен от този описан в Общите условия.

9.2 В случай, че някой Клиент/Потребител смята, че дадено изпратено съдържание от ГРАБОМАН, нарушава авторски или други права, той може да се свърже за допълнителна информация с ГРАБОМАН използвайки информацията за контакт, с цел ГРАБОМАН да вземе информирано решение.

9.3 ГРАБОМАН не гарантира на Потребител или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ГРАБОМАН.

9.4 ГРАБОМАН не носи отговорност за съдържанието, качеството или вида на други сайтове, до които се достига чрез интернет връзки от съдържанието, независимо от вида на тези връзки. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.5 ГРАБОМАН е освободен от каквато и да било отговорност при използването на сайтовете и/или на съдържанието изпратено към Потребителиове или клиенти, чрез вякакви средства (по електронен път, по телефон и т.н.) чрез сайтовете, имейл или от служител на ГРАБОМАН, когато това съдържание може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя / Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.6 ГРАБОМАН не предлага директни или индиректни гаранции ако:

9.6.1. Услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;

9.6.2. Услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки;

9.6.3. Продуктите или услугите, получении безплатно или чрез заплащане от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

9.7 Администраторите, операторите или собствениците на този сайт не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до: покупки, специални оферти, промоции или какъвто и да било друг вид връзка/транзакция/сътрудничество и т.н., които могат да възникнат между клиент или Потребители и някой от тези, които правят директни или индиректни промоции посредством сайта.

10. НЕОПРЕДЕЛИМА СИЛА И СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ

10.1 Случаите на непреодолима сила освобождават страните в случай на частично или цялостно неизпълнение на задълженията по пози договор. Непреодолима сила представлява непредвидено и непреодолимо събитие, осъществило се след сключване на договора, което частично или цялостно възпрепятства изпълнението на договора.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

11. СЪДЕБЕН СПОР

11.1 Чрез използването/разглеждането/посещаването и др. на всякакво Съдържание, изпратено от ГРАБОМАН към Клиентите/Потребителитеовете, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

11.2 Всеки спор във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между Потребителитеовете/клиентите на ГРАБОМАН ще бъде решен по взаимно съгласие.

11.3 Споровете от всякакъв вид възникнали между Потребител и ГРАБОМАН или негови сътрудници ще бъдат разрешени по взаимно съгласие. В случай, че това е невъзможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.4 В случай, че някоя от горе споменатите клаузи е невалидна / недействителна, независимо от причината, тази клауза не засяга валидността на останалите клаузи.

11.5 Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

11.6. ГРАБОМАН не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12.1 ГРАБОМАН си запазва правото на промяна на тези Общи Условия, както и да променя информацията в сайта/неговата структура/услуги, както и всяко съдържание без предварително известяване на Потребителиовете или Клиентите.

12.2 ГРАБОМАН не поема отговорност за възможни грешки, появили се в сайта, независимо по каква причина, включително поради промени, настройване и т.н., които не са направени от администратора на сайта.

12.3 ГРАБОМАН си запазва правото да публикува рекламни банери, от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съгласно действащото законодателство.

13. ОБРАТНА ВРЪЗКА

13.1 В случай, че имате допълнителни въпроси или предложения във връзка с ГРАБОМАН, можете да се свържете с нас на e-mail: sales@graboman.com.

13.2 Всякакви коментари, въпроси, идеи, предложения или други, касаещи сайта www.graboman.com, функционирането или неговото подобряване, ще останат собственост на ГРАБОМАН.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. graboman.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.graboman.com/общи условия.

При използване услугите на graboman.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.